Newsletter 2011-2012
balance-sheet
ICAI Awards
Ludhiana Branch Past Chairmen
Past Chairmen 
 CA. Dinesh Sharma CA. Arun Rattan CA.Vikas Giya CA. Rajesh Kumar Jain CA. Rachit Bhandari CA. Jasminder Singh
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13CA. Pankaj Periwal CA.Hukhminder Sahi CA. Sanjeev Gupta CA. Vishal Garg CA. Arun gupta
2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08

CA. Kawitansh Khanna CA.Subhash Jain CA. Ashok Bhandari
2006-07 2005-06 2004-05